Privacy & geheimhouding

Alles wat u met mij bespreekt. blijft in de therapiekamer. Niemand zal informatie ontvangen over u tenzij u daar schriftelijk toestemming voor geeft. De wet GGD al en de wet persoonsregistratie stellen dat uw gegevens 15 jaar bewaard dienen te worden. U heeft recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u schriftelijke opdracht geven om het dossier te vernietigen. Na vernietiging van het dossier kunnen geen klachten meer worden ingediend. Een korte samenvatting van therapie wordt met uw toestemming naar de verwijzer (meestal is dit de huisarts en/of de jeugdarts) gestuurd. Indien het belangrijk is om informatie bij eerdere hulpverleners op te vragen dan wordt eerst hiervoor toestemming gevraagd.

Contact met derden

Normaal gesproken onderhoud ik het contact met uw huisarts of jeugdarts. Ik stel de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling en zal met de jeugdarts of huisarts overleggen of aanvullende informatie opvragen, mocht dit nodig zijn. Wanneer u niet wilt dat er contact wordt opgenomen met de verwijzer dan kunt u dit tijdens de intake aangeven. Voor het verstrekken van informatie aan derden moet u officieel toestemming geven via het formulier.

Rapportage/Correspondentie

Wanneer in het kader van de behandeling correspondentie plaatsvindt met de jeugdarts of huisarts, zal dit altijd zijn na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en nadat de betreffende rapportage eerst met u is doorgenomen. De inhoud van deze rapportage is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld ter kennisname van de geadresseerde. Informatie kan slechts op uitdrukkelijk verzoek van u aan derden worden verstrekt en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die van het huidige onderzoek/de behandeling.

Rapportages mogen in geen enkel geval worden aangewend in juridische procedures en ondergetekende aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen hieruit voortvloeiend. Indien u een rapportage nodig heeft inzake een juridische procedure, dient u deze bij een onafhankelijk psycholoog aan te vragen (waarmee geen behandelrelatie bestaat). Na een periode van twee jaar na rapportering zijn de conclusies niet meer automatisch over te nemen/te gebruiken en dient desgewenst opnieuw consultatie/psychologisch onderzoek overwogen te worden. Informatie benoemd rapportages is opgesteld in het kader van onderzoek en behandeling van u als cliënt en wordt niet geverifieerd bij eventuele betrokken derden/partijen.

Gegevensbescherming (AVG)

De AVG bevat nieuwe en strengere regels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat zowel om gegevens die wij van patiënten registreren, maar ook om gegevens van bijvoorbeeld personeel.

Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat wij vanaf 25 mei 2018 moet kunnen aantonen dat wij op een juiste manier met persoonsgegevens omgaan. In de volgende bijlage kunt u ons privacy beleid nalezen.